OUR NATIONAL ANTHEM

Jana gana mana adhinayaka jaya he,
Bharata bhagya vidhata
Punjab, Sindh, Gujrat, Maratha,
Dravida, Utkala, Banga,
Vindya, Himachala, Yamuna Ganga,
Ucchhala, Jaladhi taranga,
Taba subha name jage,
Taba subha ashisha mage,
Gahe taba jaya gatha.
Jana gana mangala dayaka jaya he
Bharata bhagya vidhata,
Jaya he, jaya he jaya he,
Jaya jaya jaya jaya he.